Eugènia Domènech Moral

Directora del Servei Català de Trànsit

Eugènia Domènech Moral

Directora del Servei Català de Trànsit

Biografía

Eugènia Domènech Moral, directora del Servei Català de Trànsit des de juliol de 2015.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB).

És advocada col·legiada en exercici des de 1982 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, especialista en temes de transport, seguretat vial i accidents de trànsit. Ha centrat la seva activitat professional en l’àmbit de la responsabilitat civil, sinistres de trànsit i responsabilitat penal i en la defensa dels drets de les víctimes. S’ha especialitzat en temes de mobilitat i seguretat viària i en legislació de transport terrestre.

En l’àmbit formatiu, imparteix classes a l’Escola d’Enginyeria Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sobre aspectes legals del transport en l’assignatura d’Enginyeria del Transport. També ha participat en la formació de formadors vials a la Federació d’Autoescoles de Catalunya i ha realitzat cursos per a empreses de transport i operadors logístics i de mercaderies perilloses (certificat d’aptitud professional, capacitació professional de transportistes i consellera de seguretat). Imparteix també cursos i conferències sobre legislació vial i transport, seguretat vial, prevenció d’accidents de trànsit, sobre les conseqü.ncies per a les víctimes i els familiars i les seves necessitats i drets i sobre la resposta judicial i social.

Ha realitzat diferents treballs i estudis sobre la legislació que afecta el trànsit i la seguretat vial, com un estudi comparatiu de la legislació europea sancionadora de trànsit a Catalunya, França, Anglaterra, Itàlia i Alemanya (2005).

Forma o ha format part de diferents comissions i grups de treball sobre mobilitat i seguretat viària tant d’àmbit català com estatal, com la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària del Departament d’Interior, el Consell de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. També ha format part del Grup d’Experts per a l’estudi de la reforma del barem d’indemnitzacions a les víctimes per accidents de trànsit de la Direcció General d’Assegurances del Ministeri d’Economia, com a experta i en representació de les principals associacions de víctimes. Ha exercit com a portaveu de les principals associacions d’àmbit estatal en la presentació de propostes per reformar el Codi penal, la Llei d’enjudiciament criminal, l’Estatut de la víctima o la Llei d’assistència jurídica gratuïta.

Des de 2004 fins octubre de 2009 va ser la presidenta i d’octubre 2009 fins juny 2015 va ser la directora de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit P(A)T, de la qual va formar part des de 1987. Ha estat vicepresidenta tercera de la Fundació Catalana de Seguretat Viària.

 

Eugènia Domènech Moral, directora del Servei Català de Trànsit desde julio de 2015.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB).

Es abogada colegiada en ejercicio desde 1982 en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, especialista en temas de transporte, Seguridad vial y accidentes de tráfico. Ha centrado su actividad profesional en el ámbito dela responsabilidad civil, accidentes de tráfico y responsabilidad penal y en la defensa de los derechos de las víctimas. Se ha especializado en temas de movilidad y seguridad viaria y en legislación de transporte terrestre.

Imparte clases en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) sobre aspectos legales del transporte en la asignatura de Ingeniería del Transporte.

También ha participado en la formación de formadores viales en la Federación de Autoescuelas de Catalunya y ha realizado cursos para empresas de transporte y operadores logísticos de mercaderías peligrosas (certificado de aptitud profesional, capacitación profesional de transportistas y consejera de seguridad). Imparte también cursos y conferencias sobre legislación vial y transporte, seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico, sobre las consecuencias para las víctimas y los familiares y sus necesidades y derechos sobre la respuesta judicial y social.

Ha realizado diferentes trabajos y estudios sobre la legislación que afecta al tráfico y la seguridad vial, como un estudio comparativo de la legislación europea sancionadora de tráfico en Catalunya, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania (2005).

Forma o ha formado parte de diferentes comisiones y grupos de trabajo sobre movilidad y seguridad vial tanto del ámbito catalán como estatal, como la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària del Departament d’Interior, el Consell de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. También ha formado parte del Grupo de Expertos para el estudio de la reforma del baremo de indemnizaciones a las víctimas por accidentes de tráfico de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía, como experta y en representación de las principales asociaciones de víctimas. Ha ejercido como portavoz de las principales asociaciones de ámbito estatal en la presentación de propuestas para reformar el Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto de la Víctima o la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Desde 2004 hasta octubre de 2009 fue la presidenta y de octubre 2009 hasta junio de 2015 fue la directora de la Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit P(A)T, de la cual formó parte desde 1987. Ha sido vicepresidenta tercera de la Fundació Catalana de Seguretat Viària.

 

 

All session by Eugènia Domènech Moral